ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
REKTORAT tel./fax: 089 526-04-00
www.osw.olsztyn.pl osw@osw.olsztyn.pl
szukaj:
Pedagogika
 
 
Badania Naukowe Prowadzone Na Wydziale Pedagogicznym - zobacz
 
PEDAGOGIKA – studia licencjackie (I stopnia)
 

Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna    

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i w klasach początkowych szkoły podstawowej oraz do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.  Zatem studenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania bardzo ciekawej i różnorodnej pracy.

Sylwetka absolwenta - zobacz
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Celem studiów resocjalizacja i profilaktyka społeczna  jest przygotowanie specjalistów do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmą się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji mających za zadania reagować na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Kształcimy specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnień od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, oraz dysfunkcjami rodziny. To również przygotowanie osób do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.

Sylwetka absolwenta - zobacz
 
Animacja turystyki i rekreacji
 
Podstawowym zadaniem tej specjalności jest kształcenie pedagogów-animatorów turystyki, sportu i rekreacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, w instytucjach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w domach wypoczynkowych, ośrodkach rekreacyjnych, hotelach, instytucjach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji, organizacjach społecznych.
Przedmioty kształcenia: ogólne m.in. filozofia, pedagogika, psychologia; specjalistyczne m.in. teoria i metodyka rekreacji, marketing usług turystycznych, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, prawo w turystyce i rekreacji. Co roku studenci tej specjalności wyjeżdżają do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyki. Uczestniczą również w obozach narciarskich i rekreacyjnych (rowerowych, żeglarskich).

Sylwetka absolwenta - zobacz
  
Pedagogika obronna i survival
 
Absolwent tej specjalności zdobywa umiejętności i kompetencje z zakresu nauczania przysposobienia obronnego i wojskowego w placówkach oświatowych, współpracy z pedagogiem szkolnym w zakresie wspierania oddziaływań profilaktycznych i wychowawczo-korekcyjnych z młodzieżą trudną, współpracy z ośrodkami dla młodzieży z zaburzeniami zachowania i trudnościami wychowawczymi. Specjalność ta pozwala uzyskać kwalifikacje i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w administracji publicznej (zarządzanie antykryzysowe), w szkolnicwie (nauczyciel wychowania obronnego) oraz rekreacji (obozy surviwalowe).
Przedmioty kształcenia: ogólne m.in. filozofia, pedagogika, psychologia, pedagogika wojskowa; specjalistyczne m.in. podstawy surviwalu, strzelectwo, ratownictwo, zarządzanie i reagowanie kryzysowe, metodyka wychowania obronnego i wojskowego. W ramach studiów organizowane są obozy surviwalowe.

Sylwetka absolwenta - zobacz
 
 
PEDAGOGIKA – studia magisterskie (II stopnia)

Geragogika   NOWOŚĆ!!!

Studia z geragogiki są interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny i polityki społecznej. Specjalność  została stworzona w odpowiedzi na istniejące potrzeby społeczne, zgodnie z danymi statystycznymi wskazującymi na proces starzenia się społeczeństw całej Europy i wydłużania średniej długości życia człowieka. W konsekwencji zmian demograficznych będzie tworzonych coraz więcej miejsc pracy dla osób specjalizujących się w gerontologii, a mniej dla chcących pracować z dziećmi i młodzieżą. Mamy do czynienia z odwracaniem się piramidy: przy ujemnym przyroście demograficznym maleje liczba dzieci i młodzieży w stosunku do osób powyżej 60 roku życia. Tym samym istnieje potrzeba uzyskiwania kwalifikacji w obszarze do tej pory niedocenianym lub pomijanym. Studia skierowane są do osób zainteresowanych problematyką trzeciego wieku i/lub pracujących z seniorami bądź chcących poszerzyć swoje kwalifikacje. Absolwenci studiów specjalności geragogika mają szansę na znalezienie pracy w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, osiedlowych/gminnych klubach seniorów, placówkach kulturalnych i ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do seniorów, w projektach skierowanych do osób starszych.

Sylwetka absolwenta - zobacz
Socjoterapia

W ramach tej specjalności absolwent uzyska kwalifikacje do prowadzenia metodami aktywnymi w szkołach/placówkach oświatowych specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i  zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, a dokładnie są to: 
 
·     zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień,
·     grupy socjoterapeutyczne i edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży,
·     zajęcia profilaktyczne dotyczące różnych form przemocy.
Absolwent proponowanej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie
na stanowiskach nauczycieli świetlic terapeutycznych, pracowników ośrodków terapeutycznych, ośrodków szkolno – wychowawczych, pracowników pogotowia opiekuńczego, domów pomocy społecznej oraz pełnić funkcję socjoterapeuty-koordynatora ds. bezpieczeństwa w placówce edukacyjnej.


Pedagogika ogólna
 
Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania z zastosowaniem metod naukowych problemów teoretycznych i praktycznych. Jest przygotowany do działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacyjnych. Przedmioty kształcenia: podstawowe – m.in. antropologia kulturowa, logika, metodologia badań społecznych, kierunkowe – m.in. andragogika, pedagogika porównawcza, pedeutologia.  

Sylwetka absolwenta - zobacz
  
Pedagogika resocjalizacyjna
 
Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra pedagogiki w specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Strategia kształcenia w trakcie studiów umożliwia zdobycie kompetencji będących podstawą do samodzielnego i kreatywnego pełnienia zadań w zakresie wspierania rozwoju podopiecznych, indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków, konstruowania programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz ich realizacji. Studia dostarczają wiedzy i kompetencji umożliwiających podjęcie pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, profilaktyki społecznej, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

Sylwetka absolwenta - zobacz
 
Pedagogika promocji zdrowia

Absolwent studiów II stopnia pedagogiki promocji zdrowia zdobywają wiedzę z zakresu założeń i celów pedagogiki zdrowia, a w tym znajomości podstawowych elementów wiedzy biomedycznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej i ekologicznej dotyczących zdrowia i jego uwarunkowań.
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedszkolach, szkołach, (przedmioty nauczania i doradztwo ukierunkowane na promocję zdrowia), placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych,
w ośrodkach promocji służby zdrowia i w ośrodkach profilaktyki społecznej, wszystkich typach stacji sanitarno-epidemiologicznych, zakładach opieki zdrowotnej różnego szczebla i typu, zakładach rehabilitacji inwalidów, zakładach opieki społecznej, hospicjach, ośrodkach promocji zdrowia.

Sylwetka absolwenta - zobacz


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 
 

 

 

Podczas studiów należałem do Samorządu Studenckiego OSW. Wydaje mi się, że byłem dosyć aktywną osobą, często ze swoimi kolegami i koleżankami uczestniczyłem, lub tworzyłem różne przedsięwzięcia. Moja działalność na rzecz Samorządu Studenckiego została zauważona i doceniona, co  zaowocowało propozycją pracy w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego, gdzie pracuję do dziś. Okres studiów wspominam z wielkim sentymentem. Poprzez kontakt ze studentami widzę w sobie jeszcze odrobinę studenta.
Gdy w życiu robisz dużo dla innych, tak naprawdę robisz jeszcze więcej dla siebie. Nigdy nie wiesz kiedy, kto i w jaki sposób może mieć wpływ na Twoje życie.


Kamil Kończyk (specjalista ds. promocji)
Absolwent Wydziału Pedagogicznego
Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

 
*

Studia dały mi lepszy pogląd na wiele spraw i dziedzin życia, których dotąd nie dostrzegałem. Wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów wykorzystuję przede wszystkim podczas seminariów i wykładów prowadzonych w ramach szkoleń w Centrum Szkolenia Survivalowo-Specjalistycznego WOLF. Miło wspominam zajęcia z Panem Piotrem Bernabiukiem, Markiem Czerwińskim czy Bogumiłem Krupińskim, osoby te prowadziły zajęcia bardzo ciekawie, przy czym widać było, iż tematyka wykładów/ćwiczeń to ich pasja.
Z przekonaniem mogę polecić kierunek POiS na OSW osobom chcącym w przyszłości pracować na rzecz obronności naszego kraju, chcącym dokształcać się na uczelniach wojskowych, jak i tym wszystkim którzy będą prowadzić zajęcia terenowe, obronne i survivalowe.
 
Błażej Kostra (od 1999 prowadzi Centrum Szkolenia Survivalowo-Specjalistycznego WOLF, instruktor Rekreacji Ruchowej spec. Survival, Wspinaczka, Taternik Jaskiniowy, starszy sternik motorowodny, Ratownik WOPR, młodszy nurek zawodowy, pięciokrotny instruktor "Selekcji").
Absolwent Wydziału Pedagogicznego
Specjalność: Pedagogika Obronna i Survival

*

Zajęcia, które były prowadzone w OSW np. przez dr A. Omelan, czy mgr M. Juraka były bardzo ciekawe i warto byłoby je rozszerzyć. Zadowolona byłam z tematu, który wybrałam do obrony "Atrakcyjność Olsztyna w opinii studentów OSW", promotorem był dr C. Kurkowski, było ciężko.... ale myślę, że każdy jest zadowolony z efektu swojej pracy.

Paulina Rozicka (p.o. kierownika hotelu Termy Medical Warmia Park)Absolwentka Wydziału Pedagogicznego
Specjalność Animacja turystyki i rekreacji*


Bardzo miło wspominam swoja grupę:).I nie zgadzam się z tym, że studia dzienne bardziej łączą ludzi niż studia zaoczne:)…Jeszcze bardziej zintegrował nas obóz survivalowy z panem Piotrem Bernabiukiem i jego ekipą. Mogliśmy sprawdzić się w różnych warunkach terenowych i pogodowych, przełamać swój strach i udało się!Polecam!!!
 

Monika Wójcik (podoficer Wojska Polskiego)
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego
Specjalność: pedagogika obronna i survival

*
 
Absolwent posiada umiejętność projektowania oraz zrealizowania założonych działań, zgodnych z programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym rozwijania jego uzdolnień. Studia adresowane są do absolwentów studiów psychologicznych (jednocześnie posiadających przygotowanie pedagogiczne) i pedagogicznych, którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją
i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju, takimi jak specyficzne trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa), zaburzenia zachowania (np. ADHD), czy całościowe zaburzenia rozwoju (np. autyzm). Program studiów obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi w każdym wieku i na każdym poziomie rozwoju.

Sylwetka absolwenta - zobacz


Studenci ATiR na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie.


Studenci POiS na obozie.