ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
REKTORAT tel./fax: 089 526-04-00
www.osw.olsztyn.pl osw@osw.olsztyn.pl
szukaj:

 

OFERTA KSZTAŁCENIA
NA ROK AKADEMICKI 2014/2015
STUDIA PODYPLOMOWE

1. Kandydaci (absolwenci studiów I i II stopnia) zgłaszają swój udział (składają dokumenty: podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem dla dyplomów wydanych po 2004 r., kserokopia dowodu osobistego, dwa zdjęcia) w dziekanatach OSW. Uczelnia powiadomi pisemnie o zakwalifikowaniu na studia

2. Należność za studia należy wpłacać na konto bankowe 
OSW BZ WBK VI O/Olsztyn, nr 67 15001298 1212 9001 4039 0000. Pierwsza rata - 50% czesnego przy składaniu dokumentów, druga rata - najpóźniej w dniu pierwszego zjazdu. W kolejnych semestrach opłaty mogą wzrosnąć od 100 do 150 zł.  

3. Zajęcia w większości studiów odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

4. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i obronie pracy dyplomowej.

5. Podanie na studia podyplomowe - pobierz  


TERMINY ZJAZDÓW 2013/14 – zobacz
 
Techniki relaksacyjne i elementy jogi - NOWOŚĆ!!!
 

 Adaptowana aktywność fizyczna (3 semestry)
 
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej (AAF) do pracy w placówkach służby zdrowia, szkołach, ośrodkach sportowych z osobami ze specjalnymi potrzebami, w tym z osobami niepełnosprawnymi. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Podczas studiów przedstawione zostaną różnorodne formy adaptacji zajęć dla osób ze specjalnymi potrzebami (m.in. nordic walking, metoda nauki pływania Halliwick, różnorodne formy aktywności sportowej). Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym - specjalistów wychowania fizycznego, terapii zajęciowej, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, pedagogiki, lekarzy.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, doświdczeni praktycy - terapeuci.

^do góry 

 
 Dietetyka (3 semestry)

Absolwenci studiów zyskują podstawową wiedzę medyczną i technologiczną z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują również do planowania dietetycznego w różnego rodzaju schorzeniach wymagających diety. Studia skierowane są do absolwentów studiów przyrodniczych, technologii żywności, zdrowia publicznego.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, lekarze, specjaliści z zakresu dietetyki i żywienia człowieka.

Przedmioty
Dietetyka pediatryczna
Podstawy towaroznawstwa produktów spożywczych
Wykłady monograficzne
Elementy socjologii zdrowia
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka chorego
Fizjologiczne podstawy żywienia
Poradnictwo dietetyczne
Żywienie człowieka zdrowego
Higiena i toksykologia żywności
Prawna ochrona jakości zdrowotnej żywności
Żywienie kliniczne
(pozajelitowe i dojelitowe)
Kliniczny zarys chorób
Psychologia zdrowia
Żywienie zbiorowe
Podstawy mikrobiologii żywności
Technologia gastronomiczna
 

^do góry


 Doradztwo zawodowe i personalne (3 semestry)


Celem studiów jest przygotowanie doradców zawodowych do pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju i edukacji. Studia wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu orientacji i doradztwa zawodowego wspierającego nauczycieli w prowadzeniu zagadnień zawodoznawczych i zajęć stymulujących dojrzałość zawodową uczniów. Pozwolą również zbudować warsztat pracy doradcy zawodowego w innych placówkach. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu: socjologii, psychologii, pedagogiki, ekonomii, medycyny, prawa, komunikacji personalnej, a także z przedmiotów specjalistycznych niezbędnych w prowadzeniu doradztwa zawodowego i personalnego. W programie studiów przewidziane są praktyki.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW i innych uczelni wyższych oraz doświadczeni praktycy pracujący na stanowiskach doradców zawodowych w biurach karier oraz urzędach pracy.

Przedmioty
Biomedyczne podstawy planowania kariery zawodowej
całego kraju i lokalnym
Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 
Struktura ekonomiczna i rynek pracy w wymiarze UE
 
Diagnostyka w doradztwie zawodowym
Podstawy psychologii z elementami psychologii pracy
Techniki multimedialne w doradztwie zawodowym
Doradztwo zawodowe dla bezrobotnych
 
Pośrednictwo pracy
 
Wprowadzenie w problematykę doradztwa zawodowego – blok integracyjny
Edukacja a poradnictwo zawodowe
Praktyka
 
Wykłady monograficzne
 
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja (umiejętności doradcze)
Prawo pracy
Zawodoznawstwo
Metodyka kształtowania dojrzałości zawodowej dzieci i młodzieży
Seminarium dyplomowe
 
Metodyka pracy doradcy zawodowego w klubie pracy przy Areszcie Śledczym
Socjologiczne uwarunkowania wyboru zawodu
 

^do góry

 Edukacja dla bezpieczeństwa (3 semestry)


Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu
– edukacja dla bezpieczeństwa. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawić uczniom problemy związane m.in. z psychologicznymi podstawami działania w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwem publicznym i jego ochroną, zagrożeniami czasu pokoju i wojny, podstawami ratownictwa sanitarnego i medycznego, zagrożeniami społecznymi współczesnej młodzieży. Absolwenci uzyskują także zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Skierowane są do absolwentów studiów magisterskich. W programie studiów przewidziane są praktyki.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.
Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, specjaliści i eksperci z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, także praktycy z Policji  i Straży Pożarnej.

Przedmioty
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
Udzielanie pierwszej pomocy (szkolenie nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy w szkole)
Międzynarodowe prawo humanitarne - wybrane zagadnienia
Subkultury młodzieżowe, Komunikowanie społeczne
Wykład monograficzny
Zagrożenia w czasie pokoju i wojny
 
Obrona cywilna
Systemy bezpieczeństwa współczesnego państwa
Zarządzanie kryzysowe
 
Praktyka zawodowa
Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 

 
 Edukacja fizyczna (3 semestry)


Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z fizyki z astronomią na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kierowane są do absolwentów studiów magisterskich o kierunkach pokrewnych fizyce (matematyka, chemia, informatyka i inne kierunki techniczne) ze specjalnością nauczycielską lub przygotowaniem pedagogicznym.
W programie studiów przewidziane są praktyki. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, autorzy podręczników, pracownicy planetarium, doradcy metodyczni,  doświadczeni nauczyciele -  metodycy z zakresu nauczania fizyki

Przedmioty
Elektryczność i magnetyzm
Multimedia w nauczaniu fizyki
 
Współczesne kierunki dydaktyki fizyki
 
Elementy astronomii
Praktyka zawodowa
 
Wybrane ćwiczenia z fizyki
Fizyka atomowo-molekularna i jądrowa
Seminarium dyplomowe
Wykład monograficzny
 
Mechanika
Termodynamika
Zjawiska falowe
Metodyka nauczania fizyki
Wprowadzenie do fizyki
 


^do góry

 
 Edukacja geograficzna (3 semestry)


Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć
z geografii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kierowane są do absolwentów studiów magisterskich o kierunkach pokrewnych geografii, posiadających przygotowanie pedagogiczne. W programie studiów przewidziane są praktyki.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, autorzy programów
i podręczników, doradcy metodyczni, doświadczeni praktycy.

Przedmioty
Astronomiczne podstawy geografii
Metodyka nauczania geografii
Seminarium dyplomowe
 
Geografia regionalna Polski z elementami geografii kultur
Podstawy geografii fizycznej
Współczesne kierunki dydaktyki geografii
Geografia społeczno-ekonomiczna
Podstawy kartografii i topografii
Wykład monograficzny
 
Geologia historyczna i dynamiczna
Praktyka
 
Zarys hydrologii i oceanografii 

 Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizacji zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo. Przygotowują do nauczania i wychowania lekko i głęboko upośledzonych umysłowo, dają wiedzę z zakresu rewalidacji i współpracy ze środowiskiem oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze poznają również elementy języka migowego. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. W programie studiów przewidziane są praktyki. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół. 

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zastaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, innych uczelni, doświadczeni praktycy.

Przedmioty
Diagnoza pedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo
 
Seminarium dyplomowe
 
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Oligofrenopedagogika
 
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Pedagogika specjalna
 
Wykłady monograficzne
 
Metody pracy z dzieckiem autystycznym
Praktyki
 
Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka nauczania i wychowania z głębszą niepełnosprawnością umysłową
Regulacje prawne i współpraca ze środowiskiem
 
 

^do góry 

 
 Edukacja komputerowa (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu "informatyka" oraz "technologie informacyjne" w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawić uczniom problemy informatyczne, ukazywać możliwości zastosowań komputerów, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych.  Studia mają charakter kwalifikacyjny. W programie studiów przewidziane są praktyki. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, doświadczeni informatycy, doradcy metodyczni.

Przedmioty
Administracja szkolną pracownią komputerową
Grafika komputerowa
Seminarium
Arkusze kalkulacyjne
Języki i metody programowania
Technologie edukacyjne
Bazy Danych
Multimedia i Internet
Wykłady monograficzne
Dydaktyka informatyki
Podstawy informatyki
 
Edycja tekstów
Praktyka
 


^do góry

 
 Edukacja matematyczna (3 semestry)


Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć
z matematyki. Studia mają charakter kwalifikacyjny.  Adresowane są do absolwentów szkół wyższych (licencjatów, inżynierów, magistrów) o kierunkach pokrewnych matematyce  (fizyka, chemia, informatyka, kierunki techniczne), posiadających przygotowanie pedagogiczne. W programie studiów przewidziane są praktyki. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół. 

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, nauczyciele konsultanci, pracownicy CKE i OKE, autorzy programów nauczania oraz obudowy dydaktycznej do tych programów.

Przedmioty
Algebra z elementami arytmetyki w szkole
Kalkulator w edukacji matematycznej
Seminarium
 
Elementy analizy matematycznej w szkole
Multimedia w edukacji matematycznej
Współczesne kierunki dydaktyki matematyki
Elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
Ocenianie w zreformowanej szkole
 
Wykład monograficzny
 
Geometria w szkole
Praktyka
 

 
 Edukacja polonistyczna (3 semestry)


Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć
z języka polskiego. Uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę przedmiotową z zakresu historii literatury, interpretacji utworów poetyckich i prozatorskich, gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka. Zajęcia przygotowują słuchaczy  do nowoczesnego sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresatami są nauczyciele i pedagodzy o kierunkach pokrewnych (nauki humanistyczne i społeczne) z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół. W programie studiów przewidziane są praktyki.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW i innych uczelni, doradcy metodyczni z ODN-u, autorzy programów i podręczników, doświadczeni nauczyciele poloniści.

 
        Fitness (2 semestry)
        
Celem studiów jest doskonalenia zawodowe nauczycieli i innych osób prowadzących działalność sportową, rekreacyjną  i edukacyjną. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia zajęć z fitnessu. Program studiów przewiduje m.in. zajęcia z zakresu szeroko pojętych dziedzin fitnessu: aerobiku, pilatesu, aquaaerobiku, body-ball, step-reeboku, siłowni oraz elementów tańca typu party - dance i elementów choreoterapii. Słuchacze otrzymują wiedzę z propedeutyki zdrowego stylu życia oraz form wspomagających fitness. Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne, fizjoterapia, sport, którzy ukończą studia podyplomowe fitness z oceną bardzo dobrą otrzymują legitymację instruktora sportu.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, AWF (Warszawa), AWFiS (Gdańsk) specjaliści fitnessu i tańca.

Przedmioty
Aerobic na rowerach
Hi –i Low - impact
STEP
Aerobic w wodzie
Historia tańca
Stretching
Body ball, small ball
Metodyka fitness 
Sztangi
Choreoterapia
Podstawowe wiadomości z zakresu muzyki
Teoria rekreacji
Ćwiczenia jazzowo baletowe
Podstawy tańca
Total Body Condition
Fitness sportowy
Podstawy tworzenia Choreografii
Wykład monograficzny
Fizjologia wysiłku
Propedeutyka zdrowego stylu życia
-
Formy wspomagające fitness
Shape, ABT
-


^do góry

 Fizjoterapia w sporcie i rekreacji (3 semestry)
Studia są skierowane do absolwentów kierunku fizjoterapia. Studia mają profil praktyczny. W ich programie przewidziano duży udział zajęć praktycznych i klinicznych oraz praktyki zawodowe z pacjentami i sportowcami. Celem studiów jest przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w sporcie (prewencja, rehabilitacja urazów związanych ze sportem). Program kształcenia zawiera m. in.: psychologie sportu, podstawy treningu sportowego i rekreacyjnego, diagnostykę funkcjonalną w sporcie, traumatologię sportową, trening funkcjonalny i stabilizacyjny, streching i mobilizację stawową, zmęczenie i regenerację w sporcie, rehabilitacje i profilaktykę urazów sportowych, odnowę biologiczną w sporcie, masaż sportowy. Realizacja praktyk zawodowych jest przewidziana w klubach sportowych.
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1350 zł za pierwszy semestr.
 
Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.                                                                  

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, fizjoterapeuci z Centrum Rehabilitacji Ruchowej OSW, pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego OSW, lekarze medycyny sportowej, metodycy sportu.
 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w przedszkolach i szkołach. Program przewiduje realizację przedmiotów biomedycznych, fizjoterapeutycznych,  edukacji prozdrowotnej oraz metodycznych z zakresu wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Umożliwiają prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach działalności gospodarczej. Studia mają charakter kwalifikacyjny, adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) kierunków: wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe oraz pokrewne z przygotowaniem pedagogicznym. W programie studiów przewidziane są praktyki.
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.                                                                  

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, fizjoterapeuci, doświadczeni pedagodzy- specjalności w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.
Przedmioty
Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej dziecka
Elementy fizjoterapii stosowane w edukacji i reedukacji posturalnej
Nowoczesne metody terapii wykorzystywane w leczeniu wad postawy Ciała
Dydaktyka i metodyka ćwiczeń korekcyjnych w wodzie
Etiopatogeneza wad postawy ciała
-
Dydaktyka i metodyka ćwiczeń zabaw i gier korekcyjnych
Metody i narzędzia diagnozowania
-
Edukacja zdrowotna - profilaktyka życia codziennego dziecka
Metodyka postępowania korekcyjnego i profilaktycznego
-


^do góry

 
 Kosmetyka stosowana (3 semestry)

Studia skierowane są do absolwentów kierunków medycznych, paramedycznych i przyrodniczych. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego oraz wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych i upiększających oraz odnowy biologicznej; organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, a także kompetencje społeczne dotyczące np. ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem. 
 
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1500 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. 

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, lekarze, wykwalifikowane kosmetyczki, specjaliści z zakresu dermatologii i kosmetologii.

^do góry

 
 Logopedia (4 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w zawodzie  logopedy. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby posiadające wady wymowy. Warunkiem zakwalifikowania się na studia będzie pozytywny wynik rozmowy ze specjalistami. Studia mają charakter kwalifikacyjny. W ramach studiów przewidziane są praktyki logopedyczne (w poniedziałki po zjazdach). Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie.
Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie.
Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, lekarze, terapeuci, doświadczeni logopedzi.

Przedmioty
Anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu, mowy i słuchu
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Profilaktyka i wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka
Balbutologia
Morfologia, semantyka i składnia języka polskiego
Psychologia rozwojowa i osobowości
Diagnoza, profilaktyka, terapia logopedyczna
Neurologopedia
 
Psychoterapia
 
Elementy języka migowego
Oligofrenologopedia
Relaksacja
Emisja i higiena głosu
Oligofrenopedagogika
Rozwój językowy dziecka
Etyka zawodu logopedy
Oligofrenopsychologia
 
Seminarium z pracą dyplomową
Fonetyka akustyczna
Ortoepia
Surdologopedia
Fonetyka języka polskiego
Ortologopedia
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Fonologia języka polskiego
Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
Wykłady z zakresu nauk pedagogicznych
 
Glottodydaktyka
Podstawy audiologii
 
Zaburzenia procesów emocjonalno – motywacyjnych u dzieci
Logorytmika z elementami integracji sensomotorycznej
Praktyki
 
 


^do góry

 Menedżer sportu (2 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania sportem. Program przewiduje m.in. zajęcia z zakresu metod i technik menedżerskich, promocji i marketingu, tworzenia biznes planu, prawa sportowego, organizacji imprez sportowych, zarządzania infrastrukturą sportową oraz klubami sportowymi. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych planujących pracę w organizacjach i instytucjach sportowych, kadry kierowniczej i pracowników klubów i stowarzyszeń sportowych, organizatorów imprez sportowych, przedstawicieli ośrodków sportu i rekreacji.
 
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr
 
Organizacja zajęć:  zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, AWF (Warszawa), AWFiS (Gdańsk), specjaliści zarządzania organizacjami sportowymi, doświadczeni praktycy

 
        Odnowa biologiczna w procesie treningu sportowego (3 semestry)
      
Studia skierowane są do absolwentów kierunków medycznych, paramedycznych, przyrodniczych i wychowania fizycznego. Celem studiów jest nabycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności praktycznych wykorzystywanych w szeroko pojętej odnowie biologicznej, niezbędnych do programowania zabiegów odnowy biologicznej z ukierunkowaniem na działalność w sporcie i w różnych formach aktywności fizycznej; pozwalających na organizowanie i prowadzenie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z dopasowaniem diety w procesie odnowy biologicznej. 

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zastaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, lekarze, fizjoterapeuci, specjaliści z zakresu odnowy biologicznej.

^do góry

 
 Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do realizacji zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo. Przygotowują do nauczania i wychowania lekko i głęboko upośledzonych umysłowo, dają wiedzę z zakresu rewalidacji i współpracy ze środowiskiem oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze poznają również elementy języka migowego. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. W programie studiów przewidziane są praktyki. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół. 

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zastaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, innych uczelni, doświadczeni praktycy.

Przedmioty
Diagnoza pedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo
 
Seminarium dyplomowe
 
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Oligofrenopedagogika
 
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Pedagogika specjalna
 
Wykłady monograficzne
 
Metody pracy z dzieckiem autystycznym
Praktyki
 
Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka nauczania i wychowania z głębszą niepełnosprawnością umysłową
Regulacje prawne i współpraca ze środowiskiem
 
 
 Organizacja i zarządzanie oświatą (2 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, nauczycieli doradców i konsultantów metodycznych.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW i innych uczelni oraz specjaliści z zakresu marketingu, negocjacji, komunikacji naukowej, organizacji pracy i zarządzania.

Przedmioty
Polski system oświaty
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Konstruowanie projektów unijnych
Diagnozowanie pracy szkoły
Kwalifikacje i awans zawodowy nauczyciela
Kreowanie wizerunku szkoły
Prawo oświatowe i administracyjne
Komunikacja w zarządzaniu, Ewaluacja w szkole
Wykłady monograficzne
Kierowanie zmianą
Finanse w oświacie
Seminarium
 
Kierowanie szkołą
Komputery w zarządzaniu szkołą
Praktyki
 


^do góry

 
 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 semestry)

Celem studiów jest doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji nauczycielom chcącym podjąć działalność opiekuńczą w instytucjach opieki całkowitej lub częściowej, stowarzyszeniach, związkach i organizacjach skupiających dzieci i młodzież. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. W programie studiów przewidziane są praktyki.  

Odpłatność; koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: pracownicy naukowi OSW i innych uczelni, doświadczeni pedagodzy – praktycy.

Przedmioty
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika zabawy
 
Praca z dziećmi z problemami uzależnienia i współuzależnienia
Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
Muzykoterapia
Zajęcia plastyczne
Podstawy terapii pedagogicznej
Pedagog szkolny
Psychologia kliniczna i psychopatologia
Seminarium z pracą dyplomową
Świetlica
Psychologia rozwojowa i osobowości
Wykłady monograficzne
 
Dom dziecka
Diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo – wychowawczej
Praktyki
 
Internat
Regulacje prawne, prawo rodzinne i opiekuńcze
 
Wychowawca w placówce opiekuńczo –wychowawczej
Wybrane zagadnienia niedostosowania społecznego
 

^do góry

 
 Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i pedagogów poprzez uzyskanie dodatkowej specjalności. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów przewiduje zapoznanie słuchaczy z programami oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych stosowanych w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi z problemem uzależnień.

Odpłatność; koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczną się w październiku 2013 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: pracownicy naukowi OSW, terapeuci, trenerzy, kryminolodzy, prawnicy.

^do góry

 
 Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy pedagogicznej, nadanie uprawnień pedagogicznych tym osobom, które realizują bądź będą realizować zajęcia pedagogiczne w szkołach, uczelniach i pozaszkolnych instytucjach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. W programie przewidziane są praktyki. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy  w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, pedagodzy, psycholodzy, etycy i metodycy.

Przedmioty
Badanie jakości pracy szkoły z elementami prawa oświatowego
Emisja głosu
 
Psychologia
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka zawodowa
 
Psychologia rozwojowa i osobowości
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Filozoficzne podstawy pedagogiki
Seminarium dyplomowe
 
Diagnostyka i organizacja środowiska opiekuńczo-wychowawczego
Metodyka nauczania
 
Techniki informatyczne
 
Diagnoza pedagogiczna
Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole i postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Teoretyczne podstawy wychowania
 
Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki ogólnej
Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej
 
Warsztaty umiejętności interpersonalnych  i wychowawczych
Edukacja zdrowotna
Praktyka pedagogiczna
Wykład monograficzny 


^do góry

 
 Surdopedagogika (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. W ramach studiów przewidziane są praktyki. Absolwent z tytułem licencjata zdobywa uprawnienia do nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej, natomiast z tytułem magistra do nauczania we wszystkich typach szkół.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW i innych uczelni, surdopedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doświadczeni praktycy.

Przedmioty
Diagnoza psychopedagogiczna dziecka słabosłyszącego i niesłyszącego
Podstawy audiologii
 
Surdologopedia
 
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 
Podstawy metodyki komunikacji niewerbalnej
Surdopedagogika
 
Metodyka nauczania dzieci niesłyszących
Praktyki
 
Wykłady monograficzne
 
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Regulacje prawne i współpraca ze środowiskiem
 
Pedagogika specjalna
Seminarium
 


^do góry

 
        Terapia pedagogiczna (3 semestry)
        
Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia różnego typu zajęć o charakterze terapeutycznym: korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, itp.). Studia są adresowane do nauczycieli oraz pedagogów zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych. Studia mają charakter kwalifikacyjny. W programie studiów przewidziane są praktyki.  Absolwenci studiów licencjackich uzyskują przygotowanie do pracy  w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, lekarze, fizjoterapeuci, nauczyciele wychowania fizycznego,  doświadczeni terapeuci i trenerzy.

Przedmioty
Diagnoza pedagogiczna, i w terapii zajęciowej, opiniowanie i orzecznictwo
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 
Charakterystyka funkcjonowania psychologicznego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 
Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad uczniem ze specjalnymi potrzebami w szkołach i placówkach oświatowych
Seminarium
 
Elementy korekty wad Postawy
Podstawy terapii pedagogicznej
 
Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Elementy socjoterapii
Praktyki
 
Wybrane zagadnienia rewalidacji indywidualnej 
Kinezjologia edukacyjna
Psychologia rozwojowa i osobowości
Wykłady monograficzne
 

^do góry

 
 Terapia zajęciowa (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie terapeutów zajęciowych do pracy w placówkach służby zdrowia, opiece społecznej, oddziałach opieki paliatywnej z osobami niepełnosprawnymi. Program studiów obejmuje bloki przedmiotów medycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz praktykę zawodową. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, doświadczeni praktycy – terapeuci.

Przedmioty
Arteterapia- edukacja plastyczna z metodyką
Metodyka terapii zajęciowej
 
Seminarium dyplomowe
 
Choreoterapia a nowoczesne formy rekreacji ruchowej
 
Muzykoterapia i profilaktyka muzyczna, Gry i zabawy osób niepełnosprawnych
Warsztaty psychologiczne praca z pacjentem trudnym
 
Elementy diagnostyki klinicznej
Patologia ogólna
 
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
Elementy diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej
Pedagogika specjalna
 
Wybrane zagadnienia z Fizjoterapii
 
Elementy metod specjalnych Fizjoterapii
 
Praca dyplomowa
 
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej człowieka
Metodyka pracy z grupą
Praktyka zawodowa
Wykład monograficzny 

^do góry                               sylabusy

 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka  (3 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli terapeutów do realizacji zadań w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zagrożonego różnorodną niepełnosprawnością. Przygotowanie obejmuje wielospecjalistyczną i kompleskową pomoc w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością, profilaktykę zaburzeń rozwojowych dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym oraz wsparcie i wspomaganie rodziny w wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kandydaci na studia muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. 

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1150 zł za pierwszy semestr.
O
rganizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w pażdzierniku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Zajęcia praktyczne w uzgodnionych terminach odbywać się będą w placówkach realizujących WWR np. SOSW w Olsztynie oraz pracowniach rehabilitacji.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW,UG, UMK i innych uczelni oraz praktycy- pedagodzy, rehabilitanci i psycholodzy doświadczeni w pracy z małym dzieckiem

^do góry

 Wychowanie fizyczne (3 semestry)
 
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli (wymagane przygotowanie pedagogiczne)  do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego). Absolwent studiów nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania i realizacji aktywności fizycznej służące zdrowiu oraz wypoczynkowi. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów obejmuje przygotowanie w zakresie merytorycznym, dydaktykę przedmiotów na danym etapie edukacyjnym oraz praktykę pedagogiczną.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia do pracy we wszystkich typach szkół.

Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250 zł za pierwszy semestr.

Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, trenerzy i instruktorzy dyscyplin sportowych.
Przedmioty
Anatomia człowieka
Metodyka koszykówki
Praktyka zawodowa
Biomechanika
Metodyka lekkoatletyki
Teoria i metodyka sportów indywidualnych i zespołowych
Dydaktyka wychowania fizycznego
Metodyka piłki nożnej
 
Turystyka i rekreacja szkolna
Edukacja zdrowotna
Metodyka piłki ręcznej
Wychowanie fizyczne specjalne
Fizjologia wysiłku fizycznego
Metodyka piłki siatkowej
 
Wykład monograficzny
 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Metodyka pływania
 
Zabawy i gry ruchowe
 
Metodyka gimnastyki
Muzyka, rytm, taniec
 


^do góry

 
 Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (2 semestry)

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów sportu i turystyki oraz trenerów wszystkich dyscyplin sportowych w zakresie żywienia, które zapewni uzyskanie korzystnych efektów zdrowotnych u ludzi uprawiających sport rekreacyjny oraz optymalne osiągnięcia w sporcie wyczynowym z jednoczesną minimalizacją niepożądanych skutków ubocznych,   spowodowanych intensywnym wysiłkiem fizycznym.
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr
Organizacja zajęć: zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r. Dokładna data zostanie ustalona po dokonaniu naboru. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną powiadomione pisemnie. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy OSW, lekarze, specjaliści z zakresu dietetyki i żywienia człowieka oraz wysiłku fizycznego