ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
REKTORAT tel./fax: 089 526-04-00
www.osw.olsztyn.pl osw@osw.olsztyn.pl
szukaj:
Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa RusieckiegoW roku akademickim 2006/2007 rozpoczęło swą działalność
Niepubliczne KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Kolegium zostało powołane decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2005. Kolegium działa pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego. Nauka w Kolegium trwa sześć semestrów. Absolwenci Kolegium otrzymują dyplom licencjacki ukończenia wyższych studiów zawodowych na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska. Dyplom licencjata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające na kierunku filologia angielska według zasad rekrutacji obowiązujących w danym roku akademickim.
Zajęcia w Kolegium obejmują blok kształcenia nauczycielskiego dający przygotowanie pedagogiczne oraz kształcenie filologiczne. Słuchacze nabywają nie tylko praktyczne umiejętności językowe, ale również kształcą się w zakresie literatury, wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego, historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz translatoryki.

Biuro Kolegium mieści się przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, ul. Bydgoska 33, pokój 314. Telefon 089/526 04 00 lub 089/526 87 22 wewn. 149 e-mail: kolegium@osw.olsztyn.pl


Zasady dotyczące składania prac dyplomowych na UG
Na podstawie Regulaminu UG dyplom ukończenia Kolegium mogą odebrać tylko ci słuchacze, którzy uzyskali pozytywną ocenę z seminarium i zdali egzamin licencjacki.

Na 3 rok studiów słuchacze przyjmowani są tylko z przeniesienia

Licencjat:

W szóstym semestrze nauki studenci, po dokonaniu opłaty ustalanej na dany rok akademicki przez senat UG, zostają wpisani na listę studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Obrona pracy licencjackiej odbywa się w siedzibie Kolegium przy OSW przed komisją składającą się z promotora, recenzenta i przewodniczącego komisji. Obrona pracy licencjackiej zakończona uzyskaniem pozytywnej oceny jest równoznaczna z otrzymaniem tytułu licencjata.